Lokalt mål #1

Ingen hemlöshet

Läs mer

Lokalt mål #2

Alla är trygga

Läs mer

Lokalt mål #3

Ingen ensamhet

Läs mer

Lokalt mål #4

Ingen psykisk ohälsa

Läs mer

Lokalt mål #5

Alla kan arbeta

Lokalt mål #5

Alla kan arbeta

Ofrivillig sysslolöshet oavsett anledning skapar utanförskap och psykisk ohälsa.

Vi tror på ett Västerås där alla vill, kan och får arbeta utifrån sin egen förmåga och där varje människa har de förutsättningar som krävs för att gå till ett arbete. I Västerås är varje individ en tillgång och vi tror på att alla besitter kvaliteter som stärker vårt samhälle.

Genom att stödja Lokalt mål #5 kan vi kompetensutveckla individer som idag inte är redo för ett ordinarie arbete. Det underlättar för deras framtida arbetsgivare att en dag anställa dem.

Koppling till de globala målen
Huvudpartners
Partner

Nivico AB | Norén & Lindholm

Om Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Läs mer >

Om UNDP

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i  170  länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå Globala målen till år 2030.

Läs mer >

Arbetslöshet kopplat till utanförskap

När människor är ofrivilligt arbetslösa kan det leda till bland annat psykisk ohälsa, social isolering, fattigdom och otrygghet för individen.

Det finns många människor som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar. Det kan bero på utbrändhet från tidigare arbete, ett socialt utanförskap, psykisk ohälsa, eller funktionsvariationer som kan förhindra en ordinarie anställning. Att söka och få ett arbete på egen hand kan vara en mycket lång resa för individer i den här typen av livssituation, och kan kännas som en omöjlighet.

Arbetslösheten är ansträngande både för samhällets resurser och individens hälsa. Fler utan sysselsättning innebär fler med behov av försörjningsstöd, vilket påverkar samhället ekonomiskt. Sysselsättning är ett sätt att bryta en ond cirkel av utanförskap, otrygghet och ekonomiska utmaningar för både den enskilde individen och för samhället.

Lokalt mål #5 – Alla kan arbeta

För att nå målet

Det här gör vi idag
Second hand – en andra chans

I vår second hand-butik säljer vi ca 350 000 artiklar årligen. Dessa artiklar hanteras till stor del av människor som befinner sig i verksamheten för att de av olika anledningar har en lång resa till en anställning. Här hittar vi bland annat människor som blivit utbrända på tidigare arbetsplatser, eller som lever med annan typ av funktionsvariation som kan försvåra en ordinarie anställning.

Västerås stadsmission arbetar med arbetsintegration genom second hand-verksamheten. Den bidrar dessutom till minskad klimatpåverkan genom cirkulärekonomi och återanvändning. Det gör att vi jobbar för både ekonomisk och ekologisk hållbarhet – även om den sociala hållbarhetsaspekten är den primära.

Matcentralen

Matcentralen vars huvudsyfte är att förse ekonomiskt utsatta barnfamiljer och andra hushåll i Västerås med mat samt förebygga matsvinn, drivs till stor del av människor i behov av anpassad sysselsättning. Här får människor som av olika anledningar inte står till ordinarie arbetsmarknads förfogande en chans till arbete, en sysselsättning och ett sätt att ta sig ur ett socialt utanförskap.

Det här vill vi göra mer av
Ett stöd för både individen och för näringslivet

Utöver arbetsträning och praktik vill vi kunna erbjuda en första tidsbestämd anställning i vår verksamhet. Tillsammans med andra företag vill vi kunna hitta mer permanenta arbetsplatser. På så sätt skapar vi erfarenhet och kompetens hos den arbetssökande som gör att den så småningom kan ta en ordinarie anställning. Det här skulle leda till fler tillsvidareanställningar bland en målgrupp som idag står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Det skulle dessutom göra att näringslivet och de företag vi samverkar med får en mer kostnadseffektiv rekrytering- och upplärningsprocess vid en nyrekrytering.

Hela människan och dennes behov

De människor vi möter i våra arbetsintegrerande verksamheter har ofta olika behov. De kan behöva stöd med allt från hur de hanterar sin ansträngda ekonomi, att ha dialog med de myndigheter de har kontakt med eller med sin psykiska eller fysiska hälsa. Vi vill kunna hjälpa varje enskild individ, inte bara att komma in på arbetsmarknaden utan att få ordning på ekonomi, få en sund kosthållning, motionera och mycket mer som människan faktiskt mår bra av.

Bredda utbudet av arbetsintegrerande verksamheter

Genom att etablera fler verksamheter där vi jobbar med arbetsintegration, samt att utöka befintliga verksamheter kan vi hjälpa fler som idag befinner sig i ett utanförskap på grund av bland annat arbetslöshet. Med fler människor i arbete blir Västerås en mer hållbar stad, både ekonomiskt och socialt.

Lokalt mål #5 – Alla kan arbeta

Tänk globalt – agera lokalt

Att motverka den multidimensionella fattigdomen som bidrar till brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet.

I mål #5 – Alla kan arbeta jobbar vi bland annat med att motverka den multidimensionella fattigdomen. Det innebär att den ekonomiska fattigdomen bidrar till brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Detta genom sysselsättning som metod att bryta utanförskapet.

Samtidigt som ni bygger ett mänskligare Västerås kan du genom Västerås stadsmissions Lokala mål nr 5 jobba för att uppnå följande av FN’s globala mål:

Lokalt mål #5 – Alla kan arbeta

Vad kan jag göra?

För att nå målet krävs samverkan mellan civilsamhället, det offentliga, näringslivet och Västerås invånare. Ekonomiskt stöd och ett brett engagemang kommer att vara avgörande för att Västerås stadsmission ska kunna utveckla sina verksamheter och bidra till att vi tillsammans når målen.

Tycker du att något av de fem lokala målen är extra viktigt för Västerås? Såhär kan du göra för att visa ditt stöd och engagemang:

Privatperson

Dela Lokalamålen.se eller det mål du brinner för i sociala medier. Ju mer kunskap vi kan sprida, desto större möjligheter att bygga en hållbar stad.

Genom jobbet kan du exempelvis skapa en insamling bland kollegorna. Kanske till och med en tävling med företaget vägg i vägg för att se vilka som kan vara mest kreativa och bidra med störst engagemang?

Företag

Bli partner i något av de lokala målen. Som huvudpartner är du en stor bidragande faktor till att målgruppen inom det mål ni jobbar mot får en bättre livssituation. Ni bidrar även till att Västerås blir en mer hållbar stad för era medarbetare och deras familjer.

Genom att arbeta med socialt ansvarstagande bidrar du till att bygga ett hållbart samhälle. Det gör att du blir mer konkurrenskraftig gentemot kunder och arbetstagare, förstärker företagets varumärke och förmedlar dess värderingar. Det ger en kostnadseffektiv marknadsföring med högt innehållsvärde och trovärdighet.

Låt medarbetaren bli hjälte genom att erbjuda att du som arbetsgivare avsätter en viss summa av medarbetarens lön. Du står för administrationen och medarbetaren står för det monetära bidraget. Det kan vara 100 kr/månad, en promille av lönen eller något annat ni kommer överens om.

Var kreativ och hitta egna vägar till ekonomiskt stöd eller gör aktiviteter som skapar engagemang och som går att skapa god kommunikation kring. Vi hjälper er gärna att spåna idéer. Tveka inte att kontakta oss.

Kontakt

För mer information om partnerskap kontakta:
Rickard Salzmann
072-230 95 61
rickard.salzmann@vasterasstadsmission.se