Lokalt mål #1

Ingen hemlöshet

Läs mer

Lokalt mål #2

Alla är trygga

Läs mer

Lokalt mål #3

Ingen ensamhet

Läs mer

Lokalt mål #4

Ingen psykisk ohälsa

Lokalt mål #5

Alla kan arbeta

Läs mer
Lokalt mål #4

Ingen psykisk ohälsa

I Sverige dör 150 unga/år till följd av självmord, vilket gör suicid till den vanligaste dödsorsaken bland unga.

Psykisk ohälsa är vår tids största folkhälsoproblem och ligger som grund för mycket av det utanförskap som finns i samhället. Vi tror på ett Västerås utan psykisk ohälsa och utan de problem som detta kan medföra.

Genom att stödja Lokalt mål #4 möjliggör du för oss att arbeta förebyggande bland unga idag. Det minskar den psykiska ohälsan och det sociala utanförskapet bland vuxna imorgon.

Koppling till de globala målen
Huvudpartners
Partner

Vinnergi | Hear 2 Unite

Partners

Företag 1

Koncern 2

Jättelångt företagsnamn

Haus 🙂

Företagsnamn 5

Om Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Läs mer >

Om UNDP

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i  170  länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå Globala målen till år 2030.

Läs mer >

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan leda till bland annat missbruk, fattigdom, otrygghet för individen, ensamhet, arbetslöshet och självskadebeteenden.

Psykisk ohälsa gör att många isolerar sig i hemmet. Många väljer självmedicinering som metod för att dämpa sin ångest. Det kan i sin tur leda till missbruk, vilket bara är en av konsekvenserna från psykisk ohälsa. Andra exempel är arbetslöshet, fattigdom eller ensamhet. Problem kopplade till den psykiska ohälsan är många och de ger sig till känna i allt tidigare åldrar.

Psykisk ohälsa är det målområde som genomsyrar alla verksamheter och alla målgrupper som Västerås stadsmission arbetar med.

Lokalt mål #4 – Ingen psykisk ohälsa

För att nå målet

Det här gör vi idag
Talk2Me växer i länet

I och med ett projekt ihop med Region Västmanland och länets alla kommuner har vi under sista halvan av 2021 kunnat planera för den expandering som sker under 2022, som gör att Västerås stadsmission numera verkar även utanför Västerås kommungräns. Genom Talk2Me kommer vi att kunna erbjuda samtalsstöd även i hela länet, för människor som upplever att de lider av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.

Öppna mötesplatser

Genom öppna mötesplatser för människor i alla former av socialt utanförskap kan vi också erbjuda sociala sammanhang för den som upplever ensamhet och social isolering. Här jobbar vi mer att bemöta varje enskild individ utifrån dennes behov, alltid med ett ”Hej Förnamn” om det är någon vi känner sedan tidigare.

I dagsläget finns två verksamheter som klassas som öppna mötesplatser där den ena är uteslutande för kvinnor som i stor utsträckning utsätts för våld av någon närstående och/eller lever med ett missbruk. Den andra är öppen för alla människor oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet eller orsak till varför man söker upp verksamheten – hit är alla välkomna!

Second hand

Genom vår second hand-verksamhet har vi möjlighet att jobba med individer i behov av arbetsintegration. Med sysselsättning och att erbjuda ett socialt sammanhang att ingå i kan vi bryta både ensamhet, utanförskap och den psykiska ohälsan. Här kan vi anpassa verksamheten utifrån den enskilde individens förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö för alla människor, inte minst för den som lider av psykisk ohälsa och som på grund av detta ser arbete som en stor utmaning.

Det här vill vi göra mer av
Fler samtal och större fokus på unga

Västerås stadsmission har som målsättning att mer än fördubbla både antalet stödsamtal totalt och antalet stödsamtal med unga och unga vuxna. Om vi arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa redan i tidig ålder kan vi stötta fler innan dessa hamnar i ett djupare utanförskap. Något som kan leda till exempelvis missbruk, hemlöshet eller i värsta fall självmord. Kan vi förebygga den psykiska ohälsan bland fler unga idag, tror vi att vi kommer möta färre människor i vår dagverksamhet imorgon.

Utökad samverkan mellan verksamheterna

Även om en människa blir kvitt problematiken som eventuellt ligger till grund för den psykiska ohälsan kan hen fortfarande vara drabbad av exempelvis ensamhet, fattigdom eller hemlöshet. Västerås stadsmission vill kunna erbjuda fler individer fortsatt stöd i våra övriga verksamheter och jobba med bland annat arbets- och/eller bostadsintegration för att helt ta individen ur sitt utanförskap.

Lokalt mål #4 – Ingen psykisk ohälsa

Tänk globalt – agera lokalt

Att förebygga missbruk, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnandet i alla åldrar.

I mål #4 – Ingen psykisk ohälsa jobbar vi bland annat med att förebygga missbruk, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnandet i alla åldrar. Om vi kan bekämpa psykisk ohälsa skapar det bättre förutsättningar för att minska andra samhällsproblem, såsom ensamhet, hemlöshet, otrygghet och mycket mer.

Samtidigt som ni bygger ett mänskligare Västerås kan du genom Västerås stadsmissions Lokala mål nr 4 jobba för att uppnå följande av FN’s globala mål:

Lokalt mål #4 – Ingen psykisk ohälsa

Vad kan jag göra?

För att nå målet krävs samverkan mellan civilsamhället, det offentliga, näringslivet och Västerås invånare. Ekonomiskt stöd och ett brett engagemang kommer att vara avgörande för att Västerås stadsmission ska kunna utveckla sina verksamheter och bidra till att vi tillsammans når målen.

Tycker du att något av de fem lokala målen är extra viktigt för Västerås? Såhär kan du göra för att visa ditt stöd och engagemang:

Privatperson

Dela Lokalamålen.se eller det mål du brinner för i sociala medier. Ju mer kunskap vi kan sprida, desto större möjligheter att bygga en hållbar stad.

Genom jobbet kan du exempelvis skapa en insamling bland kollegorna. Kanske till och med en tävling med företaget vägg i vägg för att se vilka som kan vara mest kreativa och bidra med störst engagemang?

Företag

Bli partner i något av de lokala målen. Som huvudpartner är du en stor bidragande faktor till att målgruppen inom det mål ni jobbar mot får en bättre livssituation. Ni bidrar även till att Västerås blir en mer hållbar stad för era medarbetare och deras familjer.

Genom att arbeta med socialt ansvarstagande bidrar du till att bygga ett hållbart samhälle. Det gör att du blir mer konkurrenskraftig gentemot kunder och arbetstagare, förstärker företagets varumärke och förmedlar dess värderingar. Det ger en kostnadseffektiv marknadsföring med högt innehållsvärde och trovärdighet.

Låt medarbetaren bli hjälte genom att erbjuda att du som arbetsgivare avsätter en viss summa av medarbetarens lön. Du står för administrationen och medarbetaren står för det monetära bidraget. Det kan vara 100 kr/månad, en promille av lönen eller något annat ni kommer överens om.

Var kreativ och hitta egna vägar till ekonomiskt stöd eller gör aktiviteter som skapar engagemang och som går att skapa god kommunikation kring. Vi hjälper er gärna att spåna idéer.
Tveka inte att kontakta oss.

Kontakt

För mer information om partnerskap kontakta:
Rickard Salzmann
072-230 95 61
rickard.salzmann@vasterasstadsmission.se

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.