Lokalt mål #1

Ingen hemlöshet

Läs mer

Lokalt mål #2

Alla är trygga

Läs mer

Lokalt mål #3

Ingen ensamhet

Lokalt mål #4

Ingen psykisk ohälsa

Läs mer

Lokalt mål #5

Alla kan arbeta

Läs mer
Lokalt mål #3

Ingen ensamhet

Redan innan pandemin var 4 procent av befolkningen socialt isolerade och för åldersgruppen 75+ var motsvarande siffra 10 procent. Idag är det betydligt fler som påverkas negativt av den ofrivilliga ensamheten.

Vi tror på ett Västerås där ingen är socialt isolerad varken på grund av ålderdom, ofrivillig sysslolöshet, psykisk ohälsa eller för att man försöker bryta från sitt nätverk med destruktivt inflytande. Vi tror på ett Västerås där ingen behöver oroa sig för ensamhet – inte sin egen, sina barns eller sina föräldrars.

Genom att stödja Lokalt mål #3 möjliggör du för oss att skapa tillfällen där den som upplever ensamhet kan ingå i ett socialt sammanhang. Det ökar välbefinnandet i alla åldrar.

Koppling till de globala målen
Huvudpartners
Partners

Företag 1

Koncern 2

Jättelångt företagsnamn

Haus 🙂

Företagsnamn 5

Om Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Läs mer >

Om UNDP

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i  170  länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå Globala målen till år 2030.

Läs mer >

Ensamhet

När människor är socialt isolerade kan det bland annat leda till arbetslöshet, missbruk, psykisk ohälsa, fattigdom och otrygghet för individen.

För den äldre målgruppen som mister sina nära, blir ensamheten snabbt påtaglig och de naturliga sociala sammanhangen är inte lika tillgängliga. Det gör att social isolering är som störst bland äldre. Men det finns fler grupper som räknas som socialt isolerade. Här finns den som valt att lämna sitt nätverk av personer med destruktivt inflytande, eller den som plötsligt drabbats av fattigdom och kanske till och med hemlöshet. Men även den som av annan anledning hamnat långt från ordinarie arbetsmarknad och är ofrivilligt sysslolös.

Ofrivillig ensamhet kan leda till psykisk ohälsa, depression och annan problematik som har negativ inverkan på välbefinnandet.

Lokalt mål #3 – Ingen ensamhet

För att nå målet

Det här gör vi idag
Livsberättargrupper

Med åldern kommer erfarenheter, men även ensamhet. Därför håller Västerås stadsmission livsberättargrupper för ensamma äldre. Här får man en chans att berätta om sig själv, sitt liv och de erfarenheter man samlat på sig. Samtidigt möter man fler i samma situation och kanske hittar man nya vänner för livet.

Sysselsättning

Vi fångar upp de individer vi möter i våra verksamheter som verkligen vill göra en förändring av sin livssituation. Då kan vi med hjälp av sysselsättning bryta mycket av utanförskapet och ensamheten. I vår second hand-butik arbetar människor med olika typer av sociala utmaningar och funktionsvariationer. Här kan man både fylla på sin kunskapsbank och sitt CV, men även umgås med kollegor få ett socialt liv.

Öppna mötesplatser

Genom öppna mötesplatser för människor i alla former av socialt utanförskap kan vi också erbjuda sociala sammanhang för den som upplever ensamhet och social isolering. Här jobbar vi mer att bemöta varje enskild individ utifrån dennes behov, alltid med ett ”Hej Förnamn” om det är någon vi känner sedan tidigare.

I dagsläget finns två verksamheter som klassas som öppna mötesplatser där den ena är uteslutande för kvinnor som i stor utsträckning utsätts för våld av någon närstående och/eller lever med ett missbruk. Den andra är öppen för alla människor oavsett kön, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet eller orsak till varför man söker upp verksamheten – hit är alla välkomna!

Det här vill vi göra mer av
Öka tillgängligheten för den som behöver vårt stöd

Med utökade resurser och mer generösa öppettider, främst i våra öppna mötesplatser vil vi vara mer tillgängliga för den som behöver stöd. Det här gäller till exempel fler timmar inomhus på vintern för människor som lever i hemlöshet eller öppet fler timmar i veckan för våldsutsatta kvinnor. Men det gäller även hur vi kan finnas för målgrupperna även utanför både verksamhetens väggar och öppettider.

Lokalt mål #3 – Ingen ensamhet

Tänk globalt – agera lokalt

Att främja ett fredligt samhälle genom partnerskap för hållbar utveckling, samt att jobba för välbefinnande i alla åldrar.

I mål #3 – Ingen ensamhet jobbar vi bland annat för att främja ett fredligt samhälle samt att främja välbefinnande i alla åldrar. Med hjälp av att bryta ensamhet och utanförskap vill vi skapa ett hållbart samhälle utan psykisk ohälsa och minska belastningen på välfärden.

Samtidigt som ni bygger ett mänskligare Västerås kan du genom Västerås stadsmissions Lokala mål nr 3 jobba för att uppnå följande av FN’s globala mål:

Lokalt mål #3 – Ingen ensamhet

Vad kan jag göra?

För att nå målet krävs samverkan mellan civilsamhället, det offentliga, näringslivet och Västerås invånare. Ekonomiskt stöd och ett brett engagemang kommer att vara avgörande för att Västerås stadsmission ska kunna utveckla sina verksamheter och bidra till att vi tillsammans når målen.

Tycker du att något av de fem lokala målen är extra viktigt för Västerås? Såhär kan du göra för att visa ditt stöd och engagemang:

Privatperson

Dela Lokalamålen.se eller det mål du brinner för i sociala medier. Ju mer kunskap vi kan sprida, desto större möjligheter att bygga en hållbar stad.

Genom jobbet kan du exempelvis skapa en insamling bland kollegorna. Kanske till och med en tävling med företaget vägg i vägg för att se vilka som kan vara mest kreativa och bidra med störst engagemang?

Företag

Bli partner i något av de lokala målen. Som huvudpartner är du en stor bidragande faktor till att målgruppen inom det mål ni jobbar mot får en bättre livssituation. Ni bidrar även till att Västerås blir en mer hållbar stad för era medarbetare och deras familjer.

Genom att arbeta med socialt ansvarstagande bidrar du till att bygga ett hållbart samhälle. Det gör att du blir mer konkurrenskraftig gentemot kunder och arbetstagare, förstärker företagets varumärke och förmedlar dess värderingar. Det ger en kostnadseffektiv marknadsföring med högt innehållsvärde och trovärdighet.

Låt medarbetaren bli hjälte genom att erbjuda att du som arbetsgivare avsätter en viss summa av medarbetarens lön. Du står för administrationen och medarbetaren står för det monetära bidraget. Det kan vara 100 kr/månad, en promille av lönen eller något annat ni kommer överens om.

Var kreativ och hitta egna vägar till ekonomiskt stöd eller gör aktiviteter som skapar engagemang och som går att skapa god kommunikation kring. Vi hjälper er gärna att spåna idéer.
Tveka inte att kontakta oss.

Kontakt

För mer information om partnerskap kontakta:
Rickard Salzmann
072-230 95 61
rickard.salzmann@vasterasstadsmission.se