Lokalt mål #1

Ingen hemlöshet

Läs mer

Lokalt mål #2

Alla är trygga

Lokalt mål #3

Ingen ensamhet

Läs mer

Lokalt mål #4

Ingen psykisk ohälsa

Läs mer

Lokalt mål #5

Alla kan arbeta

Läs mer
Lokalt mål #2

Alla är trygga

Allt fler upplever ökad otrygghet, både i hemmet och ute på gatan

Vi tror på ett Västerås där alla känner sig trygga och där ingen ska behöva känna sig otrygg på grund av att någon annan hamnat i ett utanförskap. Vi tror på ett Västerås där ingen utsätts för våld, varken på gatan eller i sitt eget hem.

Genom att stödja Lokalt mål #2 möjliggör du för oss att öka vår närvaro i city och i stadsdelarna. Där kan vi skapa goda relationer och arbeta förebyggande. En målgrupp som är extra utsatt är våldsutsatta kvinnor i missbruk, där det är av yttersta vikt att de får rätt stöd i rätt ordning. 

Koppling till de globala målen
Partner
Vänföretag

Haus | Svenska Retursystem | Willys

Om Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Läs mer >

Om UNDP

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i  170  länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå Globala målen till år 2030.

Läs mer >

Otrygghet

Att känna sig otrygg kan grunda sig i flera saker och kan vara kopplat till psykisk ohälsa, fattigdom, våld, kriminalitet eller missbruk.

Otrygghet kan upplevas på olika sätt. Att sakna en ytterdörr att stänga om sig är otrygghet. Att leva med psykisk ohälsa är en annan form av otrygghet. Att inte våga gå hem genom parken efter jobbet en mörk kväll är också otrygghet. Din otrygghet är något du upplever och är inget någon annan kan argumentera emot.

Otrygghet upplevs till stor del ute på gatorna, därför är det där vi måste finnas för att motverka den.

En av de mest utsatta målgrupperna är våldsutsatta kvinnor i missbruk. Det är en målgrupp som i första hand klassas som missbrukare, och förväntas därför bli kvitt sitt missbruk innan de kan få hjälp för sin våldsutsatthet. Problemet är att missbruket ofta är en konsekvens av våldet, för att dämpa smärta och ångest. Därför måste arbetet börja med att minska otryggheten innan missbruksproblematiken kan lösas. På så sätt blir åtgärden mer hållbar och hjälper den utsatte över tid.

Lokalt mål #2 – Alla är trygga

För att nå målet

Det här gör vi idag
Matcentralen

För att öka tryggheten hos ekonomiskt utsatta västeråsare jobbar vi med matstöd genom en matcentral som upprättades i början av 2022. Via Matcentralen når vi mellan 200-250 hushåll i veckan med hjälp av ca 250 ton livsmedel som vi varje år kan rädda från att bli svinn tillsammans med våra leverantörer.

Maten som delas ut via Matcentralen är överskottslivsmedel som kommer från lokala butiker, grossister och producenter mm. Det här gör att vi dessutom förebygger matsvinn samt att verksamheten delvis drivs av människor med behov av anpassad sysselsättning, vilket gör att vi även kan hjälpa människor in på arbetsmarknaden.

Skapa trygghet genom uppsökande arbete

Uppsökande arbete ute på gatorna i citykärnan gör att vi kan skapa viss trygghet bland Västerås citys besökare och handlare. Tack vare goda relationer kan vi ofta med hjälp av samtal dämpa den som eventuellt upplevs som störande eller hotfull och vi har möjlighet att styra individen till vår verksamhet.

Frida - en verksamhet för utsatta kvinnor

Under 2019 hade Västerås stadsmission möjligheten att starta den första helt insamlingsfinansierade verksamheten. En verksamhet för just utsatta kvinnor. Frida, som den heter, är öppen tre dagar i veckan. Verksamheten är mycket uppskattad och kvinnorna själva säger att under de tider som Frida är öppet kan de äntligen få leva ett ”normalt” liv för några timmar. Hit är alla utsatta kvinnor välkomna, men våldsutsattheten är gemensam nämnare hos majoriteten av besökarna.

Det här vill vi göra mer av
Stöd för utsatta kvinnor, även utanför våra verksamheters öppettider

För de kvinnor vi möter fortsätter vardagen med utsatthet och våld, även efter våra verksamheter stänger för dagen. Genom att erbjuda stöd även utanför våra verksamheters öppettider ser vi att vi kan ge både stöd av högre kvalitet till de kvinnor vi har dialog med idag samt att det ger oss möjlighet att möta fler utsatta kvinnor. Det här vill vi åstadkomma även genom uppsökande arbete som också kommer att ske utanför verksamheten och dess öppettider.

Vi vill ge ett mer långsiktigt stöd och skapa en hållbar och långsiktig trygghet genom exempelvis hjälp att få ordning på den privata ekonomin eller att få in kvinnorna i arbete, för att minimera känslan av att hon är beroende av den man som kanske utövar våld på henne, i olika former. Utanför verksamhetens väggar och öppettider kan vi också hjälpa till i exempelvis dialog med myndigheter och andra verksamheter så som boenden mm. Sådant som kan kännas svårt att ta sig för på egen hand när man är svårt traumatiserad.

Stöd för den som går från hemlöshet till ett ordnat boende

Den som tidigare levt i hemlöshet men som får en bostad är ett steg närmare att bryta sitt utanförskap. För att inte falla tillbaka i hemlöshet behöver individen kanske bryta kontakten med gamla vänner och det är väldigt lätt att känna stor ensamhet som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa mm. För att inkluderingsprocessen ska bli hållbar vill vi fortsätta att stötta den vi tidigare haft kontakt med i våra verksamheter, men som kanske inte längre besöker oss lika frekvent. Det här tror vi är en viktig del i att bygga upp ett liv av välbefinnande och självständighet där individen har känslan av att ha egenmakt.

Goda relationer genom uppsökande och förebyggande arbete

Genom att utöka det uppsökande arbetet kan vi röra oss såväl i, som utanför, stadskärnan. Tack vare goda relationer kan vi få individens förtroende och på så vis öka chanserna att få stötta denne genom någon av våra verksamheter.

Skydd för våldsutsatta kvinnor med missbruk

Vår önskan är att det inom en överskådlig framtid ska finnas skydd för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik i Västerås. Som ett första steg hoppas vi kunna utveckla den befintliga kvinnoverksamheten, men målsättningen är att det ska finnas ett skyddat boende för målgruppen där de kan känna sig trygga dygnet runt.

Lokalt mål #2 – Alla är trygga

Tänk globalt – agera lokalt

Förebygga missbruk, att utrota våld mot kvinnor och skapa ett mer jämställt.

I mål #2 – Alla är trygga jobbar vi bland annat med att förebygga missbruk, att utrota våld mot kvinnor och skapa ett mer jämställt samhälle för att alla ska känna sig trygga – både den utsatte och alla andra som bor i vår stad.

Samtidigt som ni bygger ett mänskligare Västerås kan du genom Västerås stadsmissions Lokala mål nr 2 jobba för att uppnå följande av FN’s globala mål

Lokalt mål #2 – Alla är trygga

Vad kan jag göra?

För att nå målet krävs samverkan mellan civilsamhället, det offentliga, näringslivet och Västerås invånare. Ekonomiskt stöd och ett brett engagemang kommer att vara avgörande för att Västerås stadsmission ska kunna utveckla sina verksamheter och bidra till att vi tillsammans når målen.

Tycker du att något av de fem lokala målen är extra viktigt för Västerås? Såhär kan du göra för att visa ditt stöd och engagemang:

Privatperson

Dela Lokalamålen.se eller det mål du brinner för i sociala medier. Ju mer kunskap vi kan sprida, desto större möjligheter att bygga en hållbar stad.

Genom jobbet kan du exempelvis skapa en insamling bland kollegorna. Kanske till och med en tävling med företaget vägg i vägg för att se vilka som kan vara mest kreativa och bidra med störst engagemang?

Företag

Bli partner i något av de lokala målen. Som huvudpartner är du en stor bidragande faktor till att målgruppen inom det mål ni jobbar mot får en bättre livssituation. Ni bidrar även till att Västerås blir en mer hållbar stad för era medarbetare och deras familjer.

Genom att arbeta med socialt ansvarstagande bidrar du till att bygga ett hållbart samhälle. Det gör att du blir mer konkurrenskraftig gentemot kunder och arbetstagare, förstärker företagets varumärke och förmedlar dess värderingar. Det ger en kostnadseffektiv marknadsföring med högt innehållsvärde och trovärdighet.

Låt medarbetaren bli hjälte genom att erbjuda att du som arbetsgivare avsätter en viss summa av medarbetarens lön. Du står för administrationen och medarbetaren står för det monetära bidraget. Det kan vara 100 kr/månad, en promille av lönen eller något annat ni kommer överens om.

Var kreativ och hitta egna vägar till ekonomiskt stöd eller gör aktiviteter som skapar engagemang och som går att skapa god kommunikation kring. Vi hjälper er gärna att spåna idéer.
Tveka inte att kontakta oss.

Kontakt

För mer information om partnerskap kontakta:
Rickard Salzmann
072-230 95 61
rickard.salzmann@vasterasstadsmission.se