Lokalt mål #1

Ingen hemlöshet

Lokalt mål #2

Alla är trygga

Läs mer

Lokalt mål #3

Ingen ensamhet

Läs mer

Lokalt mål #4

Ingen psykisk ohälsa

Läs mer

Lokalt mål #5

Alla kan arbeta

Läs mer
Lokalt mål #1

Ingen hemlöshet

Idag lever 419 västeråsare i hemlöshet

Vi tror på ett Västerås utan hemlöshet. Där ingen bor på gatan, somnar hungrig eller använder droger för att dämpa sin ångest. Vi tror på ett Västerås där alla har rätt till ett hem.

Genom att stödja Lokalt mål #1 bidrar du till minskad hemlöshet, genom vårt arbete med stöd i hemmet och bostadsintegration.

Koppling till de globala målen
Partner
Sponsor

Gislerud Carpets

Om Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Läs mer >

Om UNDP

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i  170  länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå Globala målen till år 2030.

Läs mer >

Hemlöshet

Hemlöshet kan leda till missbruk, psykisk ohälsa, fattigdom och otrygghet för individen.

Vartefter kraven ökar och förutsättningarna förändras för den utsatte, måste vi anpassa verksamheten för att människor i hemlöshet ska få det stöd som krävs för att kunna leva ett hållbart liv. Arbetet kring hemlöshet handlar i första hand om bostäder och att erbjuda stöd i hemmet utifrån individens behov. När individen har en trygg plats är det lättare att jobba med övriga eventuella utmaningar, så som ensamhet, psykisk ohälsa och missbruk.

I lagen står att ”alla har rätt till en bostad”. Ändå lever 419 människor i hemlöshet i Västerås, varav 96 är akut hemlösa och helt saknar någonstans att ta vägen.

Hemlösheten drabbar inte bara den utan hem, den påverkar oss alla eftersom det sociala utanförskap som finns i samhället i många fall leder till allmänt ökad oro.

Lokalt mål #1 – Ingen hemlöshet

För att nå målet

Det här gör vi idag
Stöd för dagen

Till Västerås stadsmissions dagverksamhet söker sig cirka 150 personer i månaden för att äta, värma sig eller sköta sin hygien. Genom att hålla dagverksamheten öppen gör vi vardagen väldigt mycket lättare för den som lever i hemlöshet, här och nu.

Genom dagverksamheten har vi möjlighet att skapa goda relationer med målgruppen. En god relation är till stor fördel då vi arbetar med motiverande samtal, ombudsmannaskap och individuellt stöd. Målsättningen är att individen själv ska vilja göra en positiv förändring av sin livssituation, och att vi ska vara ett stöd i den förändringen.

Vägen till ett eget hem

I dagverksamheten finns en stödfunktion där man erbjuds hjälp att söka bostad hos de hyresvärdar som skulle kunna godta den enskilda individen som hyresgäst, utifrån dennes förutsättningar. Detta görs i dialog med flera av stadens hyresvärdar som i vissa fall kan godta betalningsanmärkningar, försörjningsstöd som inkomst, eller annat som gör det svårt att hyra en bostad.

Ett eget hem, den långsiktiga lösningen

Med egna bostadsrätter är Västerås stadsmission en aktör som aktivt arbetar med bostadsintegration och erbjuder träningslägenhet för individer som lever i hemlöshet. Utifrån bostäderna kan vi jobba med individuellt stöd både i och utanför hemmet samtidigt som vi arbetar med den permanenta boendelösningen. Utifrån ett eget tryggt hem kan individen jobba med andra eventuella frågor så som rehabilitering, att söka arbete eller annat som krävs av för att kunna skapa en hållbar livsstil.

Stöd i hemmet

Stöd i hemmet innebär ökade chanser för den som söker bostad, att få möjlighet till ett hyreskontrakt. Västerås stadsmission vill med detta vara ett stöd både för individen i fråga, men även för hyresvärden som kanske kan känna oro över hyresgäster med en bakgrund som kan skilja sig från övriga boendes.

Nationell hemlöshetsstrategi

I juli 2022 presenterade regeringen en nationell strategi för hur Sverige ska motverka hemlöshet. Strategin innehåller fyra mål: hemlöshet ska förebyggas, ingen ska bo eller leva på gatan, ”Bostad först” bör införas nationellt och det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas.

Läs mer om Bostad först på www.bostadforst.se

Det här vill vi göra mer av
Förebygga vräkningar

Med utökade resurser och möjlighet till ökad närvaro och mer omfattande boendestöd för den som idag har en bostad, kan vi förebygga vräkningar och på så vis också förebygga hemlösheten. Västerås är idag en av de kommuner i landet som har störst antal vräkningar av barnfamiljer. Det här vill vi ändra på.

Lokalt mål #1 – Ingen hemlöshet

Tänk globalt – agera lokalt

Minskad hunger, skapa en hållbar stad samt att främja människors hälsa och välbefinnande.

I mål #1 – Ingen hemlöshet jobbar vi bland annat för minskad hunger, en hållbar stad samt människors hälsa och välbefinnande som påverkas av ekologiska-, ekonomiska- och sociala faktorer.

Samtidigt som ni bygger ett mänskligare Västerås kan du genom Västerås stadsmissions Lokala mål nr 1 jobba för att uppnå följande av FN’s globala mål

Lokalt mål #1 – Ingen hemlöshet

Vad kan jag göra?

För att nå målet krävs samverkan mellan civilsamhället, det offentliga, näringslivet och Västerås invånare. Ekonomiskt stöd och ett brett engagemang kommer att vara avgörande för att Västerås stadsmission ska kunna utveckla sina verksamheter och bidra till att vi tillsammans når målen.

Tycker du att något av de fem lokala målen är extra viktigt för Västerås? Såhär kan du göra för att visa ditt stöd och engagemang:

Privatperson

Dela Lokalamålen.se eller det mål du brinner för i sociala medier. Ju mer kunskap vi kan sprida, desto större möjligheter att bygga en hållbar stad.

Genom jobbet kan du exempelvis skapa en insamling bland kollegorna. Kanske till och med en tävling med företaget vägg i vägg för att se vilka som kan vara mest kreativa och bidra med störst engagemang?

Företag

Bli partner i något av de lokala målen. Som huvudpartner är du en stor bidragande faktor till att målgruppen inom det mål ni jobbar mot får en bättre livssituation. Ni bidrar även till att Västerås blir en mer hållbar stad för era medarbetare och deras familjer.

Genom att arbeta med socialt ansvarstagande bidrar du till att bygga ett hållbart samhälle. Det gör att du blir mer konkurrenskraftig gentemot kunder och arbetstagare, förstärker företagets varumärke och förmedlar dess värderingar. Det ger en kostnadseffektiv marknadsföring med högt innehållsvärde och trovärdighet.

Låt medarbetaren bli en hjälte genom att erbjuda att du som arbetsgivare avsätter en viss summa av medarbetarens lön. Du står för administrationen och medarbetaren står för det monetära bidraget. Det kan vara 100 kr/månad, en promille av lönen eller något annat ni kommer överens om.

Var kreativ och hitta egna vägar till ekonomiskt stöd eller gör aktiviteter som skapar engagemang och som går att skapa god kommunikation kring. Vi hjälper er gärna att spåna idéer.
Tveka inte att kontakta oss.

Kontakt

För mer information om partnerskap kontakta:
Rickard Salzmann
072-230 95 61
rickard.salzmann@vasterasstadsmission.se